عادت
  • ناجوانمردانه‌ ترين بيماری‌ست ، زيرا هر بداقبالی را بما می قبولاند، هر دردی را و هر مرگی را
  • در اثر عادت ، در كنار افراد ِ نفرت‌ انگيز زندگی می‌كنيم ، به تحمل زنجيرها رضا می‌دهيم
  • بی‌ عدالتی‌ ها و رنج‌ ها را تحمل می‌ كنيم
  • به درد ، به تنهائی و به همه چيز تسليم می‌شويم
  • عادت ، بیرحم‌ ترين زهر زندگیست. زيرا آهسته وارد می‌شود، در سكوت،  کم کم رشد می كند
  • و از بی خبری ما سيراب می شود و وقتی كشف می كنيم كه چطور مسمومِ آن شده‌ايم 
  • می بينيم كه هر ذرۀ بدن‌ مان با آن عجين شده است 
  • می بينيم كه هر حركت ما تابع شرايط اوست و هيچ داروئی هم درمانش نمی‌كند. 
منبع اصلی مطلب : Cafe Dialecticof
برچسب ها : عادت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : عادت